e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
0169
16-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง และโรงเรียนสามัคคีวิทยา เรื่อง เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจบุคลากรครู : มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0168
16-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ว164
16-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ไปปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 บริหารงานบุคคล
ว163
16-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางราก บ้านคลอง บ้านทุ่งตาแก้ว และบ้านทะเลวังวัด เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้สู่เด็กวัยเรียนวัยรุ่นสูงดี สมส่วน และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 บริหารงานบุคคล
0162
16-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและโงเรียนเอกชน (โรงเรียนที่ไม่ใช่สนามสอบ O-NET) เรื่อง การนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปยังสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0004
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
 กลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์
000-
15-01-2562
 เรียน ผอ. รร. ในสังกัด ทุก รร. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งครูว่าง
 บริหารงานบุคคล
0137
15-01-2562
 เรียน ผอ.รร.(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เรื่อง การรายงานประเมินผลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
 นโยบายและแผน
0151
15-01-2562
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
0150
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสนธิ เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
0149
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
0148
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
0147
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแคง เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
0145
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
0152
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
ว144
15-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 บริหารงานบุคคล
000-
15-01-2562
 เรียน ผอ. รร. ชุมชนบ้านชัยบาดาล เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 บริหารงานบุคคล
0143
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนให้กล้าแสดงออก
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0140
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ เรื่อง ขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
0001
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
0001
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
0001
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
000-
14-01-2562
 เรียน ผอ. รร. ในสังกัด ทุก รร. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งครูว่าง
 บริหารงานบุคคล
0136
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.,สช. และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0135
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพฐ.,สช. และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0134
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวดและโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น เรื่องเกียรติบัตรออนไลน์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ว114
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน เรื่อง การเผยเเพร่ข้อมูลลงสื่อสาธารณะสังคมออนไลน์ ผ่านเเอปพลิเคชั่นไลน์
 บริหารงานบุคคล
ว132
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 บริหารงานบุคคล
0107
14-01-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโณงเรียนในสังกัด เรื่อง สรุปเหรียญรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0001
13-01-2562
 ขอเชิญประชุม
 กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.