e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
0013
20-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบออนไลน์
 กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
0024
20-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสาริกาดีลัง เรื่อง แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
2393
19-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินดำ บ้านใหม่สามัคคี บ้านทะเลวังวัด บ้านธงชัยสามัคคี บ้านคลองสาริกา อนุบาลอำเภอลำสนธิ และโรงเรียนบ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ
 อำนวยการ
2392
19-07-2562
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ทุกกลุ่ม เรื่อง ขอเชิญประชุม
 อำนวยการ
2391
19-07-2562
 เรียน ผอ.รร.วัดหนองนา เรื่อง การขอนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
2390
19-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา เรื่อง อนุมัติไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0004
19-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ เรื่อง ส่งคำสั่ง สูจิบัตร และโปรแกรมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำสนธิ ประจำปี 2562
 กล่มโรงเรียนลำสนธิ
0013
19-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
0031
19-07-2562
 (แก้ไข) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียนอำเภอโคกเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒
 กลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ
2386
18-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมในการพิจารณาคดีอาญา
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2385
18-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน เรื่อง อนุญาตศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2384
18-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก เรื่อง อนุญาตศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2383
18-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด เรื่อง เร่งรัดผลการพิจารณาการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
 บริหารงานบุคคล
2382
18-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (อำเภอชัยบาดาล) เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประปีพุทธศักราช 2562
 อำนวยการ
2381
18-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานตามโครงการยกย่องระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2377
18-07-2562
 เรียน ผอ. รร. ในสังกัด ทุก รร. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
 บริหารงานบุคคล
พิเศ
18-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เรื่อง แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
 กลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์
0032
18-07-2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียนอำเภอโคกเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒
 กลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ
0031
18-07-2562
 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียนอำเภอโคกเจริญ ประจำปี ๒๕๖๒
 กลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ
0002
17-07-2562
 ประกาศสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒
 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม
0023
17-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มสาริกาดีลัง เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แก้ไข)
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
0023
16-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสาริกาดีลัง เรื่อง ขอนำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
0009
16-07-2562
 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ
 กลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ
0022
16-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
2374
15-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กำชับโรงเรียนตรวจสอบก่อนรับนมโรงเรียน
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
2375
15-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2372
15-07-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0016
15-07-2562
 เรียนเชิญ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สปอ.พัฒนานิคม (เดิม) ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.วัดหนองนา ร.ร.ซอย 17/2 ซ้าย ร.ร.ซอย 19/2 ขวา ร.ร.ช่องสาริกา ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.บ้านเขาขวาง ร.ร.ไทยรัฐ 100 ร.ร.บ้านซับโศก ร.ร.บ้านคลองสาริกา ร.รบ้านหนองปีกนก ร.ร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ประชุม
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
2371
15-07-2562
 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี2562รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
2370
15-07-2562
 เรียน ผอ. รร. นัำสุดวิไลประชาสรรค์ บ้านเหวตาบัว บ้านเขารวก วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม บ้านหนองมะค่า หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา บ้านหนองปีกนก บ้านซ้บโศก ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 และบ้านสระเพลง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 บริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.