e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
1637
23-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1636
23-05-2562
 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1634
23-05-2562
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการประกวดmทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2562
 อำนวยการ
1633
23-05-2562
 เรียนผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่องขอความความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
 อำนวยการ
1632
23-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) เรื่อง การจัดการจัดส่งเอกสาร สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เเละแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1631
23-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนในสังกัดมารับคูปองการศึกษา
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1630
23-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1627
23-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การสำรวจ/ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1626
23-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1615
22-05-2562
 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งรายงานประจำปี 2561 และขอความร่วมมือประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ เรียน ผอ.รร.ทุก รร.ในสังกัด
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1625
23-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด เรื่อง กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง(Project Citizen) สำหรับโรงเรียนต้นแบบสุจริต
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1614
22-05-2562
 ขอความร่วมมือให้ปฏิเสธการรับอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ เรียน ผอ.รร.ทุก รร.ในสังกัด
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1610
22-05-2562
 คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions เรียน ผอ.รร.ทุกรร.ในสังกัด
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1623
22-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 นโยบายและแผน
ว162
22-05-2562
 ด่วนที่สุด การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1610
22-05-2562
 เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2562 เรียน ผอ.รร.นิคมลำนารายณ์, บ้านหนองประดู่, บ้านยางโทน, บ้านวังตาอินทร์, ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157, บ้านคลอง และพรหมรังษี
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1618
22-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่1/2562)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1609
22-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม เรื่อง ขอข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
 นโยบายและแผน
0007
21-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ เรื่อง ขอเชิญประชุม ขอเชิญคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดงน้อย
 กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
1608
21-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินดำ บ้านมะกอกหวาน บ้านใหม่สามัคคี บ้านทะเลวังวัด บ้านธงชัยสามัคคี บ้านคลองสาริกา อนุบาลอำเภอลำสนธิ บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุม
 อำนวยการ
1607
21-05-2562
 เรียน ผอ.โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา เรื่อง การขอนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
1601
21-05-2562
 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
1604
21-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1601
21-05-2562
 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปีพ.ศ.2562
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
1598
17-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
1596
17-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งผลงานเพื่อประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1587
17-05-2562
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมในหัวข้อ “ฐานความผิดทางวินัยและการดำเนินการ ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ” สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 อำนวยการ
1263
17-05-2562
 รายงานข้อมูลการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และรายงานข้อมูลการติดตามเด็กตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (เกิดปี พ.ศ.2555)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1586
17-05-2562
 เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.2562
 อำนวยการ
1581
17-05-2562
 เรียน ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ.
 นโยบายและแผน

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.