e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
0006
15-11-2561
 ขออนุญาตไปราชการ(แก้ไข)
 
3810
15-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
0006
15-11-2561
 ขออนุญาตไปราชการ(แก้ไข)
 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม
0006
15-11-2561
 ขออนุญาตไปราชการ
 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม
3806
15-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ต่างเขตฯ(เพิ่มเติม)
 บริหารงานบุคคล
3808
15-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3804
15-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว PISA - Like
 บริหารงานบุคคล
0023
14-11-2561
 เรียน ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม เรื่อง สรุปผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
0001
14-11-2561
 เรียน ผอ.รร.ที่ได้รับอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท เรื่อง ขอส่ง TOR และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน
 บริหารงานบุคคล
3803
14-11-2561
 เรียน ผอ.รร.ในสังกัดทุก รร. เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนผ่านการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์
 นโยบายและแผน
3801
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3800
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
 บริหารงานบุคคล
****
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชน เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แก้ไข)
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3797
14-11-2561
 เรียน ผอ. รร. พรหมรังษี เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามผลการสอบแข่งขันได้
 บริหารงานบุคคล
3796
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)
 บริหารงานบุคคล
3794
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 นโยบายและแผน
3793
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน เรื่อง การขออนุญาตลาป่วย
 บริหารงานบุคคล
3792
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดำรงบุล เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
3784
14-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและากรจัดบั้งไฟ
 อำนวยการ
3782
13-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เรื่อง การวัดและประเมินผล"การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของ ชั้น ม.1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3771
13-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน (คัดกรอง ครั้งที่ 3) นักเรียนระดับชั้น ป.1-6
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
****
13-11-2561
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชน เรื่อง ส่งเครื่องมือวัดการอ่าน เขียน ชั้น ป. 1-6 และการรู้เรื่องการอ่าน ม. 1-ม.3 (เดือนพฤศจิกายน)
 
0111
13-11-2561
 เรื่องส่งประกาศผลการแข่งขัน และสรุปตัวแทนกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครัง้ที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนได้ตรวจสอบรายชื่อ และความถูกต้องในระบบอีครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้อง
 กลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล
3780
13-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0001
13-11-2561
 (แก้ไข) รายชื่อคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครัง้ที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สาระศิลปะ (ดนตรี - นาฏศิลป์)
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
3763
13-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง ,นิคมลำนารายณ์และบ้านหนองโกวิทยา เรื่อง การเลื่อนกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3757
13-11-2561
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
 อำนวยการ
3764
13-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม เรื่อง ลูกจ้างประจำขอย้ายตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่และอัตราค่าจ้างตามตัว
 บริหารงานบุคคล
3775
13-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงเรียนวัดชุมชนครีรีนาครัตนาราม โรเงรียนบ้านป่าเขว้า โรงเรียนบ้านดงดินแดง โรงเรียนบ้านยางโทน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง โรงเรียนบ้านท่ากรวด โรงเรียนโคกเสมสาร โรงเรียนบ้านคลอง โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ โรงเรียนบ้านเขาตากะยาย โรงเรียนสร้างพัฒนา โรงเรียนบ้านวังแขม โรงเรียนบ้านดงน้อย โรงเรียนบ้านกระดานเลื่อน และโรงเรียนบ้านม่วงค่อม (ขอความอนุะเคราะห์เข้าแนะแนวศึกษาต่อ)
 อำนวยการ
3762
13-11-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม เรื่อง ลูกจ้างประจำขอย้ายตัดโอนตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่และอัตราค่าจ้างตามตัว
 บริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.