e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
0948
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0947
21-03-2562
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ เรื่อง ขอลาออกจากประธานกลุ่มโรงเรียน
 อำนวยการ
0905
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินดำ บ้านใหม่สามัคคี บ้านทะเลวังวัด บ้านธงชัยสามัคคี บ้านคลองสาริกา อนุบาลอำเภอลำสนธิ บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ สพป.ลพบุรี เขต 2
 อำนวยการ
0939
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ และโรงเรียนวัดหนองนา เรื่อง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนขอย้ายสับเปลี่ยน
 บริหารงานบุคคล
0937
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 บริหารงานบุคคล
0936
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 บริหารงานบุคคล
0935
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
 บริหารงานบุคคล
0934
21-03-2562
 เรียน ผอ. รร. บ้านซับจำปา เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 บริหารงานบุคคล
0929
21-03-2562
 เรียน ผอ. รร. บ้านทรัพย์เจริญ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
 บริหารงานบุคคล
0328
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แก้ไขข้อความโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/2562 (70%)
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
0927
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
 กฏหมายและคดี
ว925
21-03-2562
 เรียน ผอ. รร. ในสังกัด ทุก รร. เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
 บริหารงานบุคคล
0926
21-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำราญ เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0923
20-03-2562
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0919
20-03-2562
 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การพิจารณากำหนดวัดหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562
 อำนวยการ
0918
20-03-2562
 เรียนประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ เรื่อง กิจกรรม"ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดลพบุรี"ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ และโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2562
 อำนวยการ
0058
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ บ้านมะกอกหวาน สุนทรเทพคีรี บ้านหนองมะค่า บ้านสระเพลง บ้านแหลมชนแดน และบ้านม่วงค่อม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานจ้าง กำหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับจ้างตกแต่งเวทีด้วยไม้เทียม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
0914
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม เรื่อง อนุญาตไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0913
20-03-2562
 เรียน ผอ.รร.ชุมชนบ้านชัยบาดาล/บ้านเขายายกะตา/บ้านบัวชุม/บ้านหนองโกวิทยา/ไทยรัฐวิทยา 100/ทรัพย์ราษฎร์บำรุง/บ้านเขาราบ และ อนุบาลอำเภอลำสนธิ เรื่อง การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 บริหารงานบุคคล
0912
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การมอบอำนาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
ว906
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี อนุบาลลำนารายณ์ บ้านสันตะลุง นิคมลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว902
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๒
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0013
20-03-2562
 เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มสาริกาดีลัง เรื่อง ขอเชิญประชุม
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
0895
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ เรื่อง รับสมัครโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานปี 2562
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0904
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561(70%)
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
0901
20-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การโอนครุภัณฑ์ของรัฐสภาให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
ว894
19-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม และโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ เรื่อง ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาใน ก.ค.ศ.16 (จารุวรรณฯ วรญาฯ
 บริหารงานบุคคล
0891
19-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์"
 อำนวยการ
ว892
19-03-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
 บริหารงานบุคคล
0860
19-03-2562
 ขอเชิญประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.