e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
3089
18-09-2561
 ด่วนที่สุด ผอ.ร.ร.ในอำเภอชัยบาดาล (สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3062
18-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ บ้านมะกอกหวาน วัดสุนทรเทพคีรี อนุบาลท่าหลวง ซับงูเหลือม ซอย 19 สาย 2 ขวา บ้านวังทอง บ้านหนองมะค่า เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ สพป.ลพบุรี เขต 2
 อำนวยการ
3087
18-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์,บ้านเกาะรัง,บ้านหนองโกวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3086
18-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์จัดงานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
0165
18-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนสาริการดีลัง เรื่อง แจ้งเลื่อนวันงานแสดงมุทิตาจิตกษียณอายุราชการ
 กลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง
3084
18-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องสาริกา เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ
 บริหารงานบุคคล
3085
18-09-2561
 การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
 อำนวยการ
3080
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง คำสั่งการจัดงานเกษียณอายุราชการ
 อำนวยการ
3078
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3077
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องห้องสมุดดีเด่น และการประกวดรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2561
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3076
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตของทุกโรงเรียนในสังกัด
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
0028
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ๒๕๖๑ ระดับกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง
 กลุ่มโรงเรียนหนองม่วง
3069
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง เรื่อง อนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการ
 บริหารงานบุคคล
3068
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา เรื่อง อนุญาตไปต่างประเทศ
 บริหารงานบุคคล
0027
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต ๒ เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานในงานแสดง “มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑
 กลุ่มโรงเรียนหนองม่วง
3067
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
3060
17-09-2561
 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครุ นักเรียน และลูกจ้าง "ชลอ กองสุทธิ์ใจ"พ.ศ.2555 เรียน นายทองสุข ชัยอาวุธ ประธานกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
 อำนวยการ
3060
17-09-2561
 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรการกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง "ชลอ กองสุทธิ์ใจ"พ.ศ.2555 เรียน นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์ ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ
 อำนวยการ
3060
17-09-2561
 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง"ชลอ กองสุทธิ์ใจ"ิพ.ศ.2555 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง
 อำนวยการ
ว306
17-09-2561
 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียน และลูกจ้าง "ชลอ กองสุทธิ์ใจ"พ.ศ.2555 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเขายายกะตา
 อำนวยการ
0009
17-09-2561
 เรียนเชิญ คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สปอ.พัฒนานิคม (เดิม) ร.ร.อนุบาลพัฒนานิคม ร.ร.วัดหนองนา ร.ร.ซอย 17/2 ซ้าย ร.ร.ซอย 19/2 ขวา ร.ร.ช่องสาริกา ร.ร.บ้านดีลัง ร.ร.ไทยรัฐ 100 ร.ร.บ้านหนองโพธฺ์ (เขาขวาง) ร.ร.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ร.ร.บ้านหนองปีกนก ร.ร.บ้านคลองสาริกา ร.ร.บ้านคลองกลุ่ม ประชุม
 กลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม
3066
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี เรื่อง อนุมัติการจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
 นโยบายและแผน
3065
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน
 อำนวยการ
3035
13-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ บ้านม่วงค่อม บ้านวังทอง และวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม เรื่อง การจัดสรรงใบประมาณ ปี 2561 ค่าติดตั้ง ขยายเขต ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 นโยบายและแผน
3058
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ เรื่อ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน ก.ค.ศ.16(อัจจิมา)
 บริหารงานบุคคล
3061
17-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงค่อม เรื่อง อัตราจ้างธุรการโรงเรียนขอลาออก
 บริหารงานบุคคล
3026
13-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง รายงานปัญหาการอบรมพัฒนารูปแบบครบวงจร (คูปอง) แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 บริหารงานบุคคล
3059
17-09-2561
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้ พสฐ.
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
2965
04-09-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 บริหารงานบุคคล
2799
24-08-2561
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพนักงานราชการ เรื่อง เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (แจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากระบบ e-office ค้นหาเรื่องเดิมไม่ได้)
 บริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.