e-office
[ สพป.ลบ.๒/กลุ่ม ส่งหนังสือราชการ | ค้นหาหนังสือราชการย้อนหลัง | ค้นจาก - เรื่อง - เลขหนังสือ - ว/ด/ป | กลับหน้าหลักสถานศึกษาส่งหนังสือราชการ ]
ที่
ลงวันที่
       เรื่อง (หนังสือราชการจาก สพป.ลบ.๒)
      กลุ่ม/หน่วย
3593
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกอก เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ
 บริหารงานบุคคล
3591
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3592
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนมาเรียนรวม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/62 และค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน
 นโยบายและแผน
3589
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Future Career Bootcamp
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3588
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0029
21-11-2562
 ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
 กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์
3581
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัมนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 บริหารงานบุคคล
3587
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the ๒๑st Century World : เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ ๒
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3579
21-11-2562
 ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ และที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
3573
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3583
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
3586
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เรื่อง การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
3585
21-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง เรียน การขออนุญาตลากิจส่วนตัว
 บริหารงานบุคคล
3584
21-11-2562
 ้เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเค้าแมว เรื่อง การขออนุญาตลาป่วย
 บริหารงานบุคคล
3582
21-11-2562
 เรียน ผอ.รร.ทุก รร.ในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (ฺBig Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 บริหารงานบุคคล
0008
20-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มอำเภอลำสนธิ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมสนง.ครูโรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี)
 กล่มโรงเรียนลำสนธิ
3572
20-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายกะตาและโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน เรื่อง การส่งมอบและรายงานตัวของ ICT Talent โรงเรียนประชารัฐ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3570
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อดังแนบ) เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ (Robot) ปีงบประมาณ 2562
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3559
19-11-2562
 เรียน นายณรงค์ พิบูลรัตนสังข์, นางศรีประภา ระดมยศ, นายสันติ ศรีพร้อม, นายประเสริฐ สุดโลก, นายไพฑูรย์ นวลสลุง, นายพีระยศ บุญเพ็ง, นางสมศรี รัตนศรี, นางชลาลัย หงษ์คำดี, และนางอรชร โตสลุง(คณะกรรมการตรวจรับ) เรื่อง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
3564
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3566
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอเชิญรับมอบสื่อการสอนและหนังสือประจำห้องสมุด
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3569
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ เรื่อง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่ในการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3568
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว เรื่อง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่ในการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3563
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม "การพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษา"
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3561
19-11-2562
 เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน เรื่อง ขอเชิญประชุม
 อำนวยการ
3560
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการ"บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะ นอกห้องเรียน" ปี ๒
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3557
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน)
 บริหารการเงินและสินทรัพย์
3556
19-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา เรื่อง อนุมัติไปราชการ
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3547
18-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
3554
18-11-2562
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสาริกา เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 บริหารงานบุคคล

กลับหน้าหลัก สพป.ลบ.๒
Untitled Document
 
Ryayaf@gmail.com
kaj_did@live.com
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑ ๕ ๑ ๓ ๐
โทร. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๓๘ แฟกซ์. ๐ ๓๖๔๖ ๑๓๙๙
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.